Oprichting en ontwikkeling

Oprichting Moving Culemborg

In het vroege voorjaar van 2010, kort na de incidenten in de wijk Terweijde en de negatieve beeldvorming over Culemborg, bespreken Niek Amelink en Florens Timmermans dat ze willen bijdragen aan de leefbaarheid van de Culemborgse gemeenschap. Beiden zijn opgegroeid en wonen deels ook nog in Terweijde en hebben er vooral een positief beeld van en bewaren er goede herinneringen aan. Beiden hebben kort daarvoor ook een sportopleiding afgerond en hebben een waslijst aan ideeën over wat je zou kunnen doen op het snijvlak van sport en educatie.
Ze willen een stichting oprichten om die activiteiten met anderen samen op te zetten en zoeken steun binnen hun netwerken. Het gaat om het bij elkaar brengen in de stichting van verschillende mensen die een variatie aan ervaring en deskundigheden met zich mee brengen en ook een binding hebben met de verschillende gemeenschappen binnen Culemborg en binnen Terweijde in het bijzonder. Wieger Bakker, Amakora Souhuwat en Ahmed Salama vormen het bestuur en richten voorjaar 2011 met Niek en Florens de Stichting Culemborg in Beweging op (SCiB). Roepnaam: Moving Culemborg.

Ontwikkeling Moving Culemborg

In de loop van 2010 en de eerste helft van 2011 hebben we ruim tijd besteed aan verkennende gesprekken met de gemeente, met het welzijnswerk, met scholen, het Bewonersoverleg Terweijde, met sportverenigingen en dergelijke. We wilden weten welke behoeftes er zijn, bij welke activiteiten we kunnen aansluiten, welke verbindingen tussen organisaties mogelijk zijn, welke ‘lege plekken’ er zijn in het bestaande aanbod, wie interesse hebben om mee te doen et cetera.
Het seizoen 2011/2012 hebben we gebruikt voor een aantal pilot activiteiten. Oktober 2011 voor de eerste Outdoor Terweijde Sports Challenge plaats, begin 2012 gevolgd door de indoor Sports Challenge. In het voorjaar hebben we een aantal activiteiten opgezet rond de Nationale sportweek, waaronder activiteiten voor mensen met een geestelijke beperking, en ondersteunden we het schoolvoetbaltoernooi. Daarnaast ontwikkelden we plannen voor een summerschool en zijn we gesprekken gestart over deelname aan de Dutch Streetcup.

Wat we daar onder andere van geleerd hebben is dat onze werkwijze verhoudingsgewijs veel tijd aan voorbereiding en coördinatie kost. Als verbindingsschakel tussen allerlei organisaties en mensen heb je veel handen met en tijd en deskundigheid nodig. Iets wat je als vrijwilliger niet altijd hebt.
Gelukkig is het aantal vaste vrijwilligers inmiddels fors uitgebreid, in de meeste gevallen met mensen die wonen of opgegeroeid zijn in Terweijde/Culemborg-Oost: Marianne Jongerius, Anouk Olsthoorn, Faysal Amidouche, Mike Goeseije. Bovendien zijn we gaan werken met stagiaires van sportopleidingen. In 2012-2013 is dat Mark Atema. De 10 mensen waaruit Moving Culemborg nu bestaat vormen op dit moment de belangrijkste basis voor het ontwikkelen van ideeën en het investeren van voorbereidingstijd. Voor de uitvoering van activiteiten kunnen we daarnaast een beroep doen op andere vrijwilligers van bijvoorbeeld sportverenigingen, stagiaires van Elk Welzijn, begeleiders van SKPC (naschoolse opvang), combinatiefunctionarissen en meer.

Speerpunten 2013 – 2014 Moving Culemborg

Voor de komende twee jaar hebben we drie sporen uitgezet voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Hieronder staan de activiteiten genoemd die daarbinnen inmiddels worden voorbereid en uitgevoerd. De komende jaren willen we het aantal activiteiten verder uitbouwen.

 1. Brede jeugdactiviteiten in vakantieperiodes die jaarlijks of halfjaarlijks terugkomen, waarmee we verschillende groepen bereiken:
  – Terweijde Sports Challenge (1 indoor, 1 outdoor; 1 bovenbouw basisschool, 1 onderbouw vo).
  – G-spelen (voorjaar 2013)
  – Smart Summer Sports: een tweeweekse summerschool voor overgangsgroepen van het basis- en voortgezet onderwijs (groep 7, 8, brugklas)
 2. Activiteiten die ingebed zijn in bestaande voorzieningen en samenwerkingsverbanden:
  – Mede-organisatie en uitvoering van de KNVB Rivierenland Cup zaalvoetbalcompetitie in het kader van de Brede School VO (met Geldermalsen en Tiel, start 16 januari 2013: https://www.facebook.com/KnvbRivierenland)
 3. Lokale activiteiten met een langere looptijd die aansluiten bij landelijke initiatieven op het terrein van onze doelstelling:
  – Club linking (out reach programma, ontwikkelingssamenwerking tussen sportclubs, in samenwerking met de KNVB: http://www.clublinking.nl).
  – Dutch Streetcup (Stichting Life Goals: http://www.stichtinglifegoals.nl)